Obserwuj nas na:


Klauzula obowiązku informacyjnego
zgodna z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Administratorem Państwa danych osobowych jest – Magdalena Olczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DUSTFORM design Magdalena Olczak, NIP:776-17-04-557, telefon: 697979694, e-mail: info@dustform.com
Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.
Administrator przetwarza dane w celu:
1. Podjęcia rozmów zmierzających do zawarcia współpracy,
2. świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym w celu wykonania usług z zakresu projektowania graficznego,
3. prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
4. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
5. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową, marketing bezpośredni),
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie w zależności od procesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b), c) oraz f) RODO.
Administrator przetwarzał będzie dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym oraz w zwartej umowie, tj. imię, nazwisko oraz dane adresowe i kontaktowe.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, przetwarzającym je na nasze zlecenie, tj. spółka Facebook INC., Google INC., biura księgowe, ubezpieczyciele, sądy i kompetentne organy.
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody.
Państwa dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść Administrator oraz jakie mogą być podniesione przeciwko Administratorowi w związku z zawartą umową. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, a po tym okresie zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść Administrator oraz jakie mogą być podniesione przeciwko Administratorowi.
Dane osobowe zbieramy bezpośrednio do Państwa, pozyskujemy je ze źródeł powszechnie dostępnych (np. bazy danych KRS, CEiDG, Internet).
Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) usunięcia danych - jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane;
d) ograniczenia przetwarzania danych - jeżeli Państwa zdaniem Administrator ma nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, aby Administrator je usunął, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Administratorowi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej władzy publicznej;
f) przenoszenia danych – mają Państwo prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyliście Państwo Administratorowi na podstawie umowy lub zgody, mogą Państwo też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważają Państwo, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z RODO oraz obowiązującymi powszechnie przepisami prawa krajowego.
Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji handlowych osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na ich otrzymywanie.
Pod pojęciem informacji handlowych rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszego serwisu (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy naszych usług.

Cookies

Strona https://www.dustform.pl wykorzystuje technologię cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub innym urządzeniu Klienta, identyfikujące go przy każdym powtórnym połączeniem się ze stroną https://www.dustform.pl z tego komputera, bądź innego urządzenia. Cookies służą także do zbierania danych statystycznych wyłącznie na potrzeby firmy. Dane te nie naruszają prywatności użytkownika i są chronione przed dostępem osób trzecich. Możliwe jest wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej, należy jednak pamiętać, iż może uniemożliwić to złożenie korzystanie ze strony https://www.dustform.pl.
Pliki cookie wykorzystywane są w celu zapamiętywania kolejności działań oraz identyfikacji każdego odwiedzającego stronę https://www.dustform.pl w tym badanie jego zachowań na stronie. Sesyjne pliki cookies, pozostają na komputerze odwiedzającego podczas jego wizyty, natomiast permanentne pliki cookies, zostają na komputerze przez dłuższy czas. Pliki cookies generowane są przez Administratora oraz przez podmioty trzecie, w tym Facebook INC. W tamach wykorzystania pixela Facebooka – narzędzie do pomiaru zachowań odwiedzających na stronie.
Zgoda na korzystanie z plików cookies może zostać wycofana poprzez ich samodzielne usunięcie. Więcej informacji dotyczących usuwania oraz kontrolowania plików cookies znaleźć można na stronie aboutcookies.org
Strona https://www.dustform.pl wykorzystuje Pixel Facebooka, firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, http://www.facebook.com („Facebook”).

Pixel Facebooka to fragment kodu, który został wgrany na stronę w celu rejestrowania ruchów odwiedzających na stronie. Celem takiego działania jest stworzenie nowych grup odbiorców do późniejszego lepszego retargetowania reklamy – „podobne grupy odbiorców Facebook”. Pixel Facebook może być również wykorzystywany do tworzenia statystyk witryny. Korzystając ze strony https://www.dustform.pl, odwiedzający wyraża zgodę na korzystanie przez nas z pixela facebooka, w tym na profilowanie. Dane odwiedzających są przesyłane bezpośrednio na serwery Facebooka. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez odwiedzających poprzez Formularz Kontaktowy. Stanowią one materiał do analizy statystycznej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:
https://www.facebook.com

/ads/website_custom_audiences/
Strona https://www.dustform.pl wykorzystuje Google Analytics, firmy Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA), http://www.google.com („Google”).

Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe, tak zwane pliki cookie. Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika. Generują one informacje dotyczące korzystania ze strony www.dustform.pl. Google pozyskane dane wykorzystuje do tworzenia analiz i raportów (Google Analitics) dotyczących użytkownika i jego działań na stronie www.dustform.pl. Raporty oparte sa na danych demograficznych oraz danych dotyczących zainteresowań użytkownika. Adresy IP użytkowników są na stronie www.dustform.pl zanonimizowane. Pozyskane adresy IP w ramach Google Analitics nie są powiązane z innymi danymi przechowywane przez Google. W celu uniemożliwienia zapisywania plików cookies należy wybrać odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki – w takim wypadku strona może nie działać prawidłowo.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:
www.google.com/policies/privacy/
chevron-down